Trang chủ Thông tin đầu tư, đấu thầu, mua sắm công

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Thuê đường truyền dẫn Internet duy trì

Trung tâm Dữ liệu tỉnh Lai Châu năm 2018

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-STTTT ngày 09/5/2018 của sở Thông tin và Truyền thông về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê đường truyền dẫn Internet duy trì Trung tâm Dữ liệu tỉnh Lai Châu năm 2018;

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê đường truyền dẫn Internet duy trì Trung tâm Dữ liệu tỉnh Lai Châu năm 2018, với những nội dung sau:

1. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu và hợp đồng được trao:

a)Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Phúc Linh

b) Địa chỉ: Số 148, Tổ dân phố 6, Phường Thanh Bình, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên.

c) Giá trúng thầu: 837.600.000 đồng

(Bằng chữ: Tám trăm ba mươi bẩy triệu sáu trăm nghìn đồng)

d) Nguồn vốn: Ngân sách chi thường xuyên năm 2018 được giao tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

e) Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

f) Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

g) Tiến độ thiết lập, cung cấp dịch vụ: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và lý do không được lựa chọn của các nhà thầu.

 

STT

Danh sách nhà thầu không được lựa chọn

Lý do không được lựa chọn của các nhà thầu

1

Công ty TNHH Trường Thủy

- Năng lực, kinh nghiệm: Không có hợp đồng tương tự như gói thầu; Không có tài liệu chứng minh là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc có hợp đồng đại lý (hoặc ủy quyền) cung cấp dịch vụ viễn thông.

2

Công ty TNHH tư vấn kiểm định Him Lam

Năng lực, kinh nghiệm: Không có hợp đồng tương tự như gói thầu; Không có tài liệu chứng minh là đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc có hợp đồng đại lý (hoặc ủy quyền) cung cấp dịch vụ viễn thông; Năng lực kinh nghiệm của cán bộ chủ chốt tham gia gói thầu: Không nêu rõ quá trình làm việc của cán bộ chủ chốt.

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông kính mới nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Công ty TNHH Phúc Linh đúng 8 giờ 00 ngày 18/5/2018 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu để tiến hành thỏa thuận, ký kết hợp đồng, lên kế hoạch thực hiện, chuẩn bị nhân lực, vật tư, các điều kiện để tiến hành triển khai gói thầu: Thuê đường truyền dẫn Internet duy trì Trung tâm Dữ liệu tỉnh Lai Châu năm 2018./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Tài chính;

- Công ty TNHH Phúc Linh;

- Công ty TNHH tư vấn kiểm định Him Lam;

- Công ty TNHH Trường Thủy;

- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Luân

 

 

 

Tin liên quan

Thông báo mời thầu: Sản xuất 02 phóng sự truyền hình tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu chủ trương, định hướng phát triển, chính sách ưu đãi đầu tư và hình ảnh tỉnh Lai Châu đến khán giả trong và ngoài nước(14/06/2019 4:29:42 CH)

Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê đường truyền dẫn Internet duy trì Trung tâm Dữ liệu tỉnh Lai Châu năm 2018(14/06/2019 4:30:53 CH)

Thong báo mời chào hàng: Cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng(14/06/2019 4:33:20 CH)

1040 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang