Trang chủ Chuyên mục tin tức

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021
(Ngày đăng :05/02/2021 2:15:27 CH)

Nhằm tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021, Kế hoạch của Sở đề ra mục tiêu:  Rà soát văn bản kịp thời phát hiện những nội dung không phù hợp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản thay thế nếu có. 100% các văn bản QPPL được ban hành đảm bảo đúng quy định và phù hợp tình hình thực tế. Gắn trách nhiệm của cá nhân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ CCHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả của CCHC để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực của ngành. Rà soát chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc theo quy định, hướng dẫn của tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ theo quy định của các cấp có thẩm quyền. Thực hiện tốt cải cách công vụ, công chức; tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ; tăng cường đào tạo , bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện hiệu quả sử dụng kinh phí tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành. Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính với các hình thức phù hợp.

Bám sát mục tiêu đề ra Sở cũng đã đưa ra các nhiệm vụ trên từng nội dung thực hiện. Theo đó:

Về cải cách thể chế: Thường xuyên rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, không còn phù hợp nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách đồng thời theo dõi và báo cáo định kỳ về tình hình thi hành pháp luật của ngành. Củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản của Sở; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững pháp luật, quy trình, phương pháp xây dựng văn bản, nâng cao chất lượng văn bản; tăng cường công tác pháp chế. Tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ UBND tỉnh giao.

Về cải cách thủ tục hành chính: Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời việc công bố, công khai đầy đủ, rõ ràng, đúng quy định các Danh mục TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu thông tin; thường xuyên rà soát, thống kê các TTHC, phát hiện TTHC không phù hợp trình UBND tỉnh quy định mới hoặc bổ sung danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; chủ đồng rà soát và đưa ra phương án đơn giản hóa đối với TTHC không cần thiết, không phù hợp nhằm cắt giảm chi phí về thời gian, thành phần hồ sơ, sửa đổi, bổ sung quy trình và cách thức phối hợp giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh phù hợp với quy định mới và tình hình thực tế. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về sự hiệu quả, thuận tiện khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Về cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định và theo hướng dẫn của Bộ, ngành trung ương để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. Thực hiện xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng làm việc trong đơn vị sự nghiệp của Sở. Tiếp tục thực hiện rà soát về cơ cấu tổ chức và biên chế hiện có của các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở trên cơ sở đó bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý biên chế gắn với việc thục hiện tinh giản biên chế.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo kế hoạch năm 2021; nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ Nhân dân; Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về khen thưởng đối với công chức, viên chức trong thực thi công vụ và khen thưởng kịp thời đối với công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Việc đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức phải theo các tiêu chí cụ thể. Thực hiện các quy định về tuyển dụng, quy hoạch, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, thu hút, trọng dụng nhân lực có trình độ cao. Thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến tiền lương, chuyển ngạch, nâng ngạch đối với công chức, xét tuyển chức danh nghề nghiệp viên chức; nâng lương, phụ cấp thâm niên vượt khung và các chế độ chính sách khác. Xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý; xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm; Cập nhật thường xuyên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực theo quy định và chú trọng hiệu quả công việc, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ.

Về cải cách tài chính công: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của đơn vị sự nghiệp công theo quy định. Rà soát, bổ sung và công khai các quy định về chi tiêu nội bộ; đổi mới về cơ chế hoạt động và quản lý tài chính công đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; tăng cường tiết kiệm kinh phí, chống lãng phí, tăng thu nhập cho công chức, viên chức, bảo đảm các chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội....

Về hiện đại hóa nền hành chính: Đầu tư xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan. Tăng cường sử dụng văn bản điện tử hạn chế văn bản giấy trong cơ quan, đơn vị và giữa các cơ quan nhà nước. Tiếp tục thực hiện áp dụng các quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 vào công tác chuyên môn tại các phòng, đơn vị trong cơ quan. Tiếp tục rà soát, đánh giá mức độ phù hợp của thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông và phối hợp triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Duy trì và sử dụng có hiệu quả các phần mềm: Phần mềm kê khai thuế; Phần mềm bảo hiểm xã hội; phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và các phần mềm tiện ích khác.

Lãnh đạo sở thực hiện ký số trên văn bản của sở

Về công tác tuyên truyền: Bám sát định hướng tuyên tuyền của các cấp có thẩm quyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về công tác cải cách hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về cải cách hành chính trên trang thông tin của Sở; công tác thông tin, tuyên truyền, quán triệt thực hiện cải cách hành chính thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, sao gửi văn bản trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành của Sở.

         Về công tác chỉ đạo điều hành: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, coi đây là tiêu chí đánh giá quan trọng về kết quả, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, là cơ sở để xem xét thi đua, khen thưởng và đánh giá công tác cán bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC nhà nước; lồng ghép việc tuyên truyền với việc phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; công khai địa chỉ, số điện thoại, email cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân. Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những sáng kiến thực hiện tốt, có hiệu quả và phản ánh trung thực về tập thể, cá nhân thực hiện chậm trễ, hiệu quả yếu kém, những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của tổ chức và công dân. Gắn việc tuyên truyền thực hiện CCHC Nhà nước với thực hiện sâu rộng việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

 

Tin liên quan

Kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đợt 1 năm 2021.(23/04/2021 9:15:36 SA)

Công điện phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5(23/04/2021 9:03:28 SA)

Hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21/4(23/04/2021 9:07:55 SA)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ giải quyết TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông (19/04/2021 4:30:19 CH)

Hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2021(14/04/2021 5:21:34 CH)

116 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.