Trang chủ Chuyên mục tin tức

Lai Châu tăng cường thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính
(Ngày đăng :30/05/2021 2:33:50 CH)

Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính luôn được sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện từ các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh.  Qua đó, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến... đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy  nhiên, bên  cạnh đó, công tác cải  cách  hành  chính  nói  chung,  việc  giải quyết  thủ tục  hành  chính  cho  cá  nhân, tổ chức nói riêng trên địa  bàn tỉnh  vẫn  còn những tồn tại, hạn chế. Việc ban hành thủ tục hành chính chưa bảo đảm theo đúng quy định; việc công bố, công khai thủ tục hành chính chưa kịp  thời; chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ở một số sở, ngành, địa phương chưa thực sự đảm bảo chất lượng và quy định  hiện hành; người  dân, doanh nghiệp vẫn phải đi lại nhiều lần đến cơ quan nhà nước để giải quyết cùng một công việc; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa thật sự thống nhất, thông suốt đối với quy trình liên thông giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính giữa các cơ quan cùng cấp, khác cấp. Việc cung cấp dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” được xác định là một dịch vụ thiết yếu, góp phần đẩy nhanh tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, nhưng hiện nay trên địa bàn tỉnh hồ sơ phát sinh còn thấp. Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn xảy ra tình trạng chậm trễ, thậm chí có nơi tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành  chính  quá hạn cao, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện đảm bảo tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống một cửa điện. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, ngày 19/5/2021, UBND tỉnh Lai Châu ban hành văn bản số 1341/UBND-KSTT để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trên tinh thần chỉ đạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh việc chỉ đạo công tác cải  cách  hành chính,  cải  cách  thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử trong  phạm vi đơn vị, địa phương mình; nghiêm túc rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém tại đơn vị, tập trung thực hiện tốt những nội dung sau đây:

Nâng  cao  chất lượng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính khi được luật  giao, bảo đảm chỉ ban hành những thủ tục hành chính, bộ phận thủ tục hành chính thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản QPPL của các cấp chính quyền; Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở, ban, ngành, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để thực hiện trên địa bàn tỉnh; công khai đầy đủ các  thủ tục  hành  chính  thuộc  thẩm quyền  tiếp  nhận  của cơ quan, đơn vị còn hiệu lực thi hành; thực hiện tiếp nhận, xửlý phản ánh, kiến nghị đảm  bảo đúng quy định.

Thực hiện rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm  quyền  giải  quyết  theo  Kế hoạch hàng năm của  UBND  tỉnh,  bảo đảm  chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở đảm bảo mục tiêu quản lý nhà nước và tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước khi để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong giải  quyết  thủ tục  hành  chính;  nghiêm  túc  thực  hiện  việc  xin  lỗi  cá  nhân,  tổc chức trong trường hợp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn.

Triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, lấy kết quả đó để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức,  viên  chức được đánh giá cao trong giải  quyết  thủ  tục  hành  chính  và  xử lý nghiêm,  thay  thế cán  bộ,  công  chức,  viên  chức  có  hành  vi  vi  phạm quy định;  tạo điều  kiện đào tạo,  bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực  cho  cán  bộ,  công  chức, viên chức tại Bộ phận một cửa các cấp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu công việc.

Tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công

Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt tại Bộ phận Một cửa các cấp.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo hoàn thành mục tiêu yêu cầu tại Kế hoạch số 900/KH-UBND ngày 09/4/2021 của UBND thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021. Đẩy  mạnh ứng  dụng công nghệ thông  tin gắn  với  các  hoạt động  chuyên  môn của cơ quan, đơn vị, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một  cửa, cơ chế một  cửa  liên  thông,  bảo đảm  100%  hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, theo dõi tình hình giải quyết TTHC qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết theo các tiêu chí lựa chọn quy định, đề xuất danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, đối tượng chịu tác động và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, ra quyết định, trong đó xác định rõ thời gian, lộ trình thực hiện và việc xây dựng, vận hành, khai thác.

Đẩy  mạnh  triển khai  thực  hiện cấp  bản sao điện  tử trên  Cổng  Dịch  vụ công quốc gia; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các yêu cầu tại Kế hoạch số 899/KH-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện  tử từ bản  chính  trên  Cổng  dịch  vụ công  Quốc  gia. Các cơ quan có thẩm quyền chứng thực thực hiện đúng quy trình tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Triển  khai  thực  hiện báo cáo định  kỳ công  tác  kiểm  soát  thủ tục  hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2020 theo quy định.

Năm 2020, PCI tỉnh Lai Châu tăng 6 bậc so với năm 2019, trong đó có góp phần không nhỏ của cải cách hành chính. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các cấp và việc thực hiện nghiêm túc từ cơ sở hy vọng rằng chỉ số cải cách hành chính của Lai Châu tiếp tục tăng cao trong những năm tiếp theo./.

Tin liên quan

THỰC HIỆN GÁN NHÃN TÍN NHIỆM MẠNG CHO CÁC WEBSITE/TÊN MIỀN TỈNH LAI CHÂU CÔNG KHAI TRÊN INTERNET(16/07/2021 9:03:35 SA)

Hội nghị trực tuyến tập huấn “Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19”(22/07/2021 11:27:37 SA)

Lãnh đạo STTTT: Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ TTTT trao tặng cuốn sách "Thời kỳ hậu Corona: Luôn có cơ hội trong khủng hoảng" của tác giả Scott Galloway.(22/06/2021 5:24:22 CH)

Hội nghị tổng kết thi hành Luật Viễn thông(28/06/2021 10:24:43 SA)

Hội nghị trực tuyến góp ý sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2020/NĐ-CP và số 119/2020/NĐ-CP(28/06/2021 1:55:22 CH)

512 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang