Trang chủ Chuyên mục tin tức

Hiệu quả từ Chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới.
(Ngày đăng :06/05/2021 12:00:00 SA)

Một trong những nhiệm vụ thường xuyên là công tác nắm địa bàn tuyên truyền pháp luật, phổ biến pháp lệnh biên giới tới bà con.

Trong những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông Lai Châu và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động, tích cực trong công tác phối hợp triển khai các nội dung thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới. Chương trình phối hợp đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, biển đảo, giai đoạn 2011-2020. Theo đó, ngày 11/02/2012 Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã ký kết chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 – 2020.

Trên cơ sở định hướng của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư lệnh BĐBP, hằng năm hai cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã triển khai ban hành kế hoạch tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại, biên giới trên đất liền, biển, đảo và phân giới cắm mốc…

Trong công tác thông tin tuyên truyền đã được hai cơ quan triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng như: tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình, cổng/trang thông tin điện, tuyên truyền miệng, ấn phẩm tờ rơi, tờ gấp… Nội dung chủ yếu tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ biên giới; tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 3 văn kiện pháp lý về biên giới (Luật biên giới quốc gia; Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về Cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc). Công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân nhất là cán bộ và nhân dân ở khu vực biên giới cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại khu vực biên giới, giai đoạn 2011-2020, Bộ Chỉ huy BĐBP, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chương trình Cầu truyền hình “Âm vâng biên giới” được phát sóng trên truyền hình tỉnh và nhiều đài địa phương thu hút hàng nghìn người tham gia; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng và chính quyền địa phương trên các tuyến biên giới, tích cực tuyên truyền được 824 buổi tuyên truyền cho 41.262 lượt người dân các bản giáp biên giới; tổ chức 1.146 buổi sinh hoạt, học tập tại các Đồn Biên phòng để tuyên truyền cho 52.621 lượt cán bộ chiến sĩ; phát hành 67.850 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về biên giới và pháp luật về biên giới; tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới được 30.248 lần/16.4582 lượt cán bộ, chiến sĩ (trong đó có 7.612 lần/23.814 công an viên, dân quân và nhân dân các bản biên giới tham gia). Cùng với đó tổ chức 48 buổi biểu diễn văn nghệ, thu hút trên 20.000 lượt người xem. Ngoài ra, duy trì thường xuyên các Tổ công tác cắm tại các bản của các xã: Mù Cả, Huổi Luông, Dào San, Tông Quan Lìn, Pa Vây Sử, Nậm Ban, Chung Chải… để tuyên truyền vận động trong đồng bào dân tộc Mông, không nghe theo kẻ xấu, không di cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, luận điệu tuyên truyền “Nhà nước Mông”, ổn định tình hình, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, giữ vững an ninh nông thôn.

Thường xuyên duy trì 10 cụm loa truyền thanh các xã biên giới. Đã tổ chức tuyên truyền được 2.462 buổi trên cụm loa truyền thanh vào các phiên chợ bằng 2 thứ tiếng (tiếng phổ thông và tiếng dân tộc trên địa bàn) với hàng trăm nghìn lượt người nghe. Mở chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” phát hàng tháng, thời lượng 10-12 phút (cả phát thanh và truyền hình) và chuyên mục “Quốc phòng Lai Châu”. Đã phát sóng 37 phóng sự, 134 chuyên mục, 328 tin trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh. Phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đưa hơn 2600 tin, bài chương trình phóng sự tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; tổ chức các hoạt động quảng bá hình ảnh đẹp về các lĩnh vực chính trị - thời sự, kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng…

Giai đoạn 2012-2020, hai cơ quan đơn vị đã phối hợp trong công tác tập huấn, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ văn hóa các đồn biên phòng và các xã biên giới, tổ chức được 5 lớp tập huấn nghiệp vụ thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại cho cán bộ, chiến sỹ BĐBP về nội dung triển khai Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, kỹ năng đối thoại với báo chí, công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ làm công tác tuyên truyền ở 13 đồn biên phòng và 01 tiểu đoàn huấn luyện cơ động; lãnh đạo của 23 xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự phối hợp giữa các đơn vị cơ sở có lúc còn chưa đồng bộ, chưa có chiều sâu, chủ yếu tập trung theo dịp, sự kiện; các mô hình công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại có thời điểm chưa thường xuyên, nên kết quả chưa cao. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại cho các Đồn biên phòng và xã biên giới tuy đã được quan tâm nhưng vẫn còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới Sở Thông tin và Truyền thông và BĐBP tỉnh tích cực chủ động phối hợp, xây dựng chương trình kế hoạch trong hoạt động thông tin truyền thông hàng năm, đồng thời hướng dẫn các đơn vị cơ sở phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai đảm bảo nội dung đạt hiệu quả cao; xây dựng các chuyên đề, chuyên mục, tăng cường tin, bài tuyên truyền về đối ngoại, biên giới, trên các cơ quan thông tấn báo chí; tổ chức các hình thức thông tin lưu động, cổ động trực quan, văn nghệ tuyên truyền nhằm tăng cường phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ và nhân dân ở khu vực biên giới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại đối với công dân nước láng giềng và du khách quốc tế, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, nhân rộng mô hình kết nghĩa bản/bản hai bên biên giới. Mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công nghệ thông tin, báo chí, phát ngôn, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở cho cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng, cán bộ văn hoá - thông tin cấp huyện, xã; tăng cường công tác định hướng, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở, phát huy thế mạnh của hệ thống truyền thanh cơ sở, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở.

Sau gần 10 năm thực hiện chương trình phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về chủ quyền biên giới, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số vùng biên, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh./.

 

Tin liên quan

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (07/09/2022 10:20:05 SA)

Cuộc thi ảnh “Quy Nhơn, Bình Định - điểm đến lý tưởng” trên Trang fanpage “Tin tức Bình Định” năm 2022(30/08/2022 5:13:07 CH)

Ký kết chương trình phối hợp công tác thông tin và truyền thông(29/08/2022 3:30:43 CH)

Sôi nổi hội thao truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông(29/08/2022 10:11:55 SA)

Dự án “Phát triển báo chí Việt Nam” tổ chức khóa tập huấn “Kể chuyện bằng hình ảnh trên các loại hình truyền thông” tại Lai Châu.(26/08/2022 4:37:35 CH)

2168 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang