Trang chủ Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy


I. BAN GIÁM ĐỐC

TT

Họ & Tên

Chức Vụ

Liên Hệ

1
Đ/c Nguyễn Minh Hiệu

Giám đốc

Cơ quan: 02133.791.668

Email:hieunm.sotttt@laichau.gov.vn

 

2

Đ/c Trần Văn Sáu
Phó Giám đốc

Cơ quan: 02133.791.188

Email: sautv.sotttt@laichau.gov.vn

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

1. Đồng chí Nguyễn Minh Hiệu – Giám đốc Sở

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Sở Thông tin và Truyền thông

b) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo chung việc xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; các định hướng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển thuộc chức năng quản lý của Sở;

- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Công nghệ thông tin; điện tử; báo chí; Thông tin đối ngoại;

- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo Trung tâm Tích hợp dữ liệu và Bộ phận Quản trị hệ thống.

- Chịu trách nhiệm về biên tập, nội dung: Cổng thông tin đối ngoại của tỉnh: http://thongtindoingoai.laichau.gov.vn ;

- Chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông; công tác phòng chống tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Sở.

- Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh, của ngành theo chức danh quy định;

- Công tác tổ chức bộ máy cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; khen thưởng, kỷ luật; Chủ tài khoản Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở.

d) Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động: Văn phòng Sở; Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Thanh tra Sở;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

2. Ông Trần Văn Sáu - Phó Giám đốc Sở

a) Giúp giám đốc sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực:

- Bưu chính, viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện; Xuất Bản; in; Phát hành; Thông tin cơ sở;

- Công tác quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ; Công tác cải cách hành chính; Thủ tục hành chính; Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015; dân quân tự vệ; Chủ tịch công đoàn, chịu trách nhiệm chính về mọi hoạt động của Công đoàn Sở; các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao của cơ quan;

- Chịu trách nhiệm về biên tập, nội dung: trang thông tin điện tử của Sở: http://stttt.laichau.gov.vn ;

- Đội trưởng đội phòng chống in lậu của tỉnh

b) Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh, của ngành theo chức danh qui định;

c) Giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo hoạt động: Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

d) Ủy quyền Chủ tài khoản Sở Thông tin và Truyền thông.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Giám đốc; Giúp Giám đốc phân loại và xử lý văn bản.

II. CÁC PHÒNG - TRUNG TÂM

1. Văn Phòng:

 Điện thoại: 02133.791.558 - Fax: 02133.791.559 / Email: vp.sotttt@laichau.gov.vn
2. Phòng Thanh Tra:
                 Điện thoại: 02133.798.888 / Email: tt.sotttt@laichau.gov.vn
3. Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin:
                 Điện thoại: 0213.3798.798 / Email: bcvtcntt.sotttt@laichau.gov.vn
4. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản:
                 Điện thoại: 02133.798.799 / Email: ttbcxb.sotttt@laichau.gov.vn
5. Trung tâm CNTT-TT:

                 Điện thoại: 0213.3791.279 / Email: lcict@laichau.gov.vn

Tin liên quan

Tổ chức bộ máy(06/10/2014 9:40:36 SA)

844 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Văn Sáu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

ChungnhanTinNhiemMang