SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LAI CHÂU

DEPARTMENT OF INFOMATION AND COMMUNICATIONS OF LAI CHAU PROVINCE

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 08/2023/TT-BTTTT Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo quản lý và chức danh nghề nghiệp 1 28/07/2023
2 Số 03/VBHN-BTTTT Quy định về danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 3 25/07/2023
3 Số 05/2023/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-BTTTT 2 30/06/2023
4 Số 06/2023/TT-BTTTT Hướng dẫn nguyên tắc biên tập phân loại nội dung phát thanh , truyền hình thể thao, giải trí theo yêu cầu trên dịch vụ PTTH 1 30/06/2023
5 Số 07/2023/TT-BTTTT Sửa đổi bổ sung Thông tư 08/2020/TT-BTTTT 30/06/2023
6 Số 04/2023/TT-BTTTT Quy định danh mục sản phẩm hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT 1 31/05/2023
7 Số 03/2023/TT-BTTTT Hướng dẫn một số nội dung về TTTT 2 30/05/2023
8 Số 02/2023 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TTTT 1 01/03/2023
9 Số 01/2023/TT-BTTTT Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tại chính quyền địa phương 2 01/02/2023
10 11/2022/TT-BTTTT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc UBND tỉnh, Phòng Văn hóa và thông tin thuộc UBND cấp huyện 13 29/07/2022
11 20/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh 3 20/07/2022
12 04/2022/TT-BTTTT Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông 5 22/06/2022
13 25/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính 4 12/04/2022
14 09-NQ/TU Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 37 25/02/2022
15 14/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP 1 27/01/2022
21744 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Đăng nhập

Chứng chỉ tín nhiệm mạng
top
down