SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LAI CHÂU

DEPARTMENT OF INFOMATION AND COMMUNICATIONS OF LAI CHAU PROVINCE

Chương trình hành động số 34-CTr/TU, ngày 17/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu

Ngày 17/4/2023 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu ban hành Chương trình hành động số 34-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Với mục tiêu tổng quan: Tích cực, chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán. Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; hoạt động hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp, phân cấp, phân quyền, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước và giữa cấp tỉnh, cấp huyện. Xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực chuyên nghiệp, liêm chính, đáp ứng yêu cầu xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển nhanh, bền vững,phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá trong khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. 

 

 

2169 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Biên tập

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://stttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.

Đăng nhập

Chứng chỉ tín nhiệm mạng
top
down