Trang chủ Chuyên mục tin tức Tin hoạt động sở

Lai Châu: Ban hành quy chế Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
(Ngày đăng :28/09/2017 3:43:02 CH)

Điểm cung ứng dịch vụ chuyển phát TTHC cho người dân tại Bưu điện tỉnh Lai Châu

Nhằm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (TTCP) có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí cho các tổ chức, cá nhân. Ngày 21 tháng 9 năm 2017, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương thức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Được áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Bưu điện tỉnh Lai Châu; Bưu điện các huyện, thành phố; các điểm bưu điện văn hóa xã trực thuộc Bưu điện tỉnh; các tổ chức cá nhân có yêu cầu nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích, nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo Quy chế, nội dung phối hợp bao gồm: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật về dịch vụ bưu chính công ích; Phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong việc phối hợp tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Thống kê về xử lý vi phạm việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công tích; tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng nguyên tắc; kết nối mạng thông tin liên lạc; chế độ báo cáo.

Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị như sau:

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện; theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị; Chỉ đạo, hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra, giám sát Bưu điện tỉnh trong việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc cung ứng dịch vụ bưu chính, tổng hợp vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân để xem xét, giải quyết; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức ký kết tập trung thỏa thuận hợp tác hoặc hợp đồng nguyên tắc giữa đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích với các cơ quan, đơn vị thực hiện TTHC…

Sở Tài Chính: Căn cứ tình hình nguồn kinh phí địa phương, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng và thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, giám sát, đánh giá nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích nhận gửi hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh.

Bưu điện tỉnh Lai Châu: Khảo sát quy trình giải quyết giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị để lập kế hoạch cung ứng dịch vụ; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy trình, TTHC cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; Kết nối mạng thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC để phối hợp trong việc nhận, trả kết quả giải quyết TTHC; Xây dựng quy trình thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC gửi Sở Thông tin và truyền thông; Tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên địa bàn tỉnh biết và sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định…

Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung, mục đích, hình thức về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định…

Tin liên quan

Sở Thông tin và Truyền thông: Triển khai các quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng(16/11/2018 4:27:04 CH)

Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8/2018(24/08/2018 4:45:33 CH)

Chi bộ Phòng Quản lý Báo chí – Cổng Thông tin điện tử tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 11 (26/11/2018 3:52:02 CH)

Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống in lậu năm 2018(16/11/2018 4:21:40 CH)

Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác truyền thông cơ sở(05/11/2018 2:03:47 CH)

194 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.