Trang chủ Giới thiệu chung Chức năng - nhiệm vụ

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Biên tập Cổng Thông tin điện tử

(Kèm theo Quyết định số 803 /QĐ-STTTT ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)

1. Vị trí, chức năng

Phòng Biên tập Cổng thông tin điện tử là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng giúp Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp các thông tin chính thức được phép công bố về chính trị, đối ngoại, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; thực hiện các giao dịch, dịch vụ hành chính công phục vụ tổ chức, công dân; tích hợp cơ sở dữ liệu về lịch sử, tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Phòng Biên tập Cổng thông tin điện tử chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Dự thảo các chương trình, kế hoạch, quyết định, dự án, đề án liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu trình Ban Biên tập và Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.2. Thu thập, tạo lập, biên tập thông tin về chính trị, đối ngoại, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, các ngành địa phương theo quy định và chỉ đạo của Ban Biên tập; biên tập, dịch các tin bài, dữ liệu được phép công bố về lịch sử, văn hóa thu hút đầu tư, cải cách hành chính…của tỉnh, các ngành địa phương sang tiếng nước ngoài để đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu. Đăng tải nội dung cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ, đột xuất của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định của UBND tỉnh;

2.3. Tiếp nhận, thu thập, biên tập, tích hợp và quản lý các dữ liệu thông tin được phép công bố của tỉnh, các ngành, địa phương để phục vụ độc giả tìm hiểu, khai thác. Tạo lập, quản lý hệ thống thư điện tử của tỉnh. Duy trì Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu, Trang đưa thông tin về cơ sở, Dịch vụ công trực tuyến, Hệ điều hành và quản lý hồ sơ công việc hoạt động liên tục, ổn định 24h/24h;

2.4. Quản lý, vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và các phần mềm dùng chung;

2.5. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để nâng cao hiệu quả của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, nâng cấp Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu, Trang đưa thông tin về cơ sở, Dịch vụ công trực tuyến, Hệ điều hành và quản lý hồ sơ công việc và đồng bộ tích hợp các Trang tin điện tử của các ngành, địa phương trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, đáp ứng yêu cầu tìm kiếm, khai thác thông tin và giao tiếp điện tử của các tổ chức, công dân trong từng thời kỳ;

2.6. Giúp Ban Biên tập, Giám đốc Sở phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ với các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan để kết nối, tích hợp và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước được cập nhật lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu; phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng, triển khai các giao dịch, dịch vụ hành chính công, đối với các tổ chức, công dân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu;

2.7. Tiếp nhận câu hỏi, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật;

2.8. Tổ chức các dịch vụ tuyên truyền, quảng cáo trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu; tham gia tư vấn, thiết kế các đề án, dự án, lựa chọn giải pháp công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn thuộc hệ thống các Trang tin điện tử của các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức;

2.9. Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu. Hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ cho các Trang tin điện tử của các ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn;

2.10. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan bảo đảm bí mật, an toàn, an ninh hệ thống thông tin trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lai Châu theo quy định của pháp luật. Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực Quản trị mạng, bảo mật và khai thác dữ liệu cho cán bộ công chức của Tỉnh;

2.11. Quản lý tổ chức bộ máy biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động và cộng tác viên theo quy định của pháp luật; Quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí được cấp và các nguồn tài chính khác theo quy định của pháp luật;

2.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Biên tập và Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao./.

Tin liên quan

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phát hành sách - Văn hóa phẩm (29/09/2016 8:23:44 SA)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu(29/09/2016 8:25:38 SA)

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Biên tập Cổng Thông tin điện tử(29/09/2016 8:26:57 SA)

Chức năng - nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông(06/10/2014 9:38:09 SA)

298 người online

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH LAI CHÂU

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Trụ sở cơ quan: Tầng 7, Nhà D, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3791.558 - Email: banbientap@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn http://sotttt.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.